1. Ievads

Privātuma politikas, turpmāk tekstā saukta– Politika, mērķis ir sniegt SIA “ARD EOLTAS” Klientam (datu subjektam), turpmāk tekstā - ARD EOLTAS un – Klients, informāciju par personas datu aizsardzības nodrošināšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Sadarbojoties ar ARD EOLTAS un iegādājoties Klienta karti, Klients uztic ARD EOLTAS savus personas datus un piešķir tiesības tos apstrādāt (tai skaitā glabāt). Ja Klients nepiekrīt Klienta kartes noteikumiem, šai Politikai vai atsevišķiem tās noteikumiem, ARD EOLTAS nevar dot iespēju Klientam saņemt Klienta kartes priekšrocības. Šajā Politikā ir informācija par to, kādus Klienta personas datus ARD EOLTAS pieprasa, saņem un apstrādā, kādiem mērķiem tos izmanto, cik ilgu laiku uzglabā un cita informācija par Klienta datu apstrādi. Papildu jautājumu gadījumos aicinām vērsties pie ARD EOLTAS pa tālruni 67519730 vai e- pastu dati@ardeoltas.lv. ARD EOLTAS visus personas datus iegūst tikai no Klienta. Anketas datus Klients iesniedz tieši, aizpildot Klienta anketu, bet pirkuma datus - izmantojot Klienta karti veikalos un autoservisos. Ar šo politiku ARD EOLTAS apliecina, ka Klienta personas datu drošība ir tās prioritāte. ARD EOLTAS izmanto atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību datu aizsardzības normatīvo aktu, kā arī iekšējo noteikumu prasībām. ARD EOLTAS ievēro personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības un katrā datu apstrādes procesā izmanto tikai to informāciju, kas nepieciešama šajā Politikā un Klienta kartes noteikumos noteikto datu apstrādes mērķu sasniegšanai. ARD EOLTAS ievāc un apstrādā Noteikumos un šajā Politikā minētos Klientu personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem: ARD EOLTAS līgumsaistību pildīšana; Klienta piekrišana izmantot Klienta kartes priekšrocības; ARD EOLTAS leģitīmo interešu nodrošināšana; normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde. Iegādājoties Klienta karti un piekrītot noteikumiem, Klientam obligāti jāsniedz Klienta anketā pieprasītie dati, pretējā gadījumā Klients nevar izmantot klienta kartes priekšrocības.

2. Klienta anketas datu apstrāde

Reģistrējot Klienta karti, Klients uztic ARD EOLTAS savus personas datus un piešķir tiesības tos apstrādāt. Balstoties uz iesniegtās Klienta anketas datiem, ARD EOLTAS izveido datubāzē unikālu Klienta kartes dalībnieka profilu, kas nodrošina dalību Klienta kartes lojalitātes programmā, priekšrocību piešķiršanu un Klienta tiesību īstenošanu, ievērojot šo Politiku un Klienta kartes noteikumus. Balstoties uz Klienta norādītajiem anketas datiem, ARD EOLTAS subjektu atpazīst kā attiecīgās Klienta kartes īpašnieku. Klienta anketā norādītās kontaktinformācijas datus (vārdu, uzvārdu, elektroniskā pasta adresi, mobilā tālruņa pieslēguma numuru, adresi) ARD EOLTAS izmanto tikai un vienīgi sadarbības nodrošināšanai ar konkrēto Klientu. Pieņemot Klienta anketu, ARDE EOLTAS uzskata, ka tajā norādītie dati ir precīzi un pareizi, kā arī visas Klienta piekrišanas ir norādītas ar brīvu gribu, izsmeļoši iepazīstoties ar šo Politiku. Ja Klienta anketā būs norādīti nepareizi vai neprecīzi dati un/vai tos Klients neaktualizēs datiem mainoties, ARD EOLTAS var rasties grūtības nodrošināt Klienta kartes priekšrocību izmantošanu vai Klienta tiesību īstenošanu. Šādos gadījumos ARD EOLTAS var būt spiesti bloķēt Klienta karti. Klienta anketas datu apstrādes: - juridiskais pamats ir Klienta anketā norādītā piekrišana dalībai Klienta kartes saņemšana; - apstrādajamo datu kategorijas ir vārds, uzvārds, e-pasta adrese, mobilā tālruņa pieslēguma numurs, adrese; - datu apstrādes termiņš ir viss laika periods, kamēr Klients ir Klienta kartes īpašnieks. Lai nodrošinātu ARD EOLTAS leģitīmo interešu aizsardzību (pretenziju, sūdzību izskatīšana), Klienta doto piekrišanu un pierādījumus par to, kā arī informāciju par veikto datu apstrādi, ARD EOLTAS var uzglabāt arī ilgāku periodu.

3. Pirkuma datu uzglabāšana

Pirkuma datus datubāzē ARD EOLTAS saglabā 10 (desmit) gadus pēc pirkuma veikšanas dienas un termiņam beidzoties, tos izdzēš un/vai anonimizē, t.i., neatgriezeniski atdala no Klienta kartes, Klienta anketas datiem un citas Klientu identificējošas informācijas. Ja dalība Klienta kartei tiek izbeigta ātrāk nekā beidzas 10 (desmit) gadu pirkuma datu uzglabāšanas termiņš, ARD EOLTAS visus Klienta anketas datus un Klientu identificējošu informāciju izdzēš, ja vien tie nav saglabājami, lai sasniegtu citus šajā politikā paredzētos datu apstrādes mērķus. Pirkuma datu uzglabāšanas: juridiskais pamats ir Klienta anketā norādītā piekrišana, kā arī uz ARD EOLTAS attiecināmu juridisku pienākumu izpilde, apstrādājamo datu kategorijas ir veikala adrese, pirkuma datums un laiks, preču nosaukums, daudzums, kopējā pirkuma cena (pēc visām piešķirtajām atlaidēm), ar Klienta karti piešķirto atlaižu summa, sniegto individuālo piedāvājumu vēsture un informācija par to izmantošanu.

4. Datu apstrāde individuālo piedāvājumu (klienta kartes) sniegšanai

Administrējot Klienta kartes īstenošanu, un lai sasniegtu šajā Politikā minētos mērķus, ARD EOLTAS izmanto automatizētus un/vai individuālus personas datu un Klienta pirkuma datu analīzes rīkus. ARD EOLTAS grupē un analizē Klienta datus pēc iegādātajām precēm, apmeklētajiem veikaliem un citām Klientiem raksturīgām pazīmēm. Datu analīzi ARD EOLTAS veic Klienta interesēs, ar nolūku piešķirt individuālas priekšrocības noteiktu kategoriju pircējiem. ARD EOLTAS grupē un analizē pieejamo informāciju par pirkumu datiem, interneta konta apmeklējuma datiem, Klienta iepirkšanās paradumiem un/vai citām pazīmēm, lai sniegtu Klientam aktuālus, interesantus un izdevīgus piedāvājumus un citu informāciju. Ņemot vērā Klienta pirkumu vēsturi un pirkumu paradumus, ARD EOLTAS var piešķirt atlaides iecienītāko kategoriju precēm vai informēt Klientu par sortimenta jaunumiem. ARD EOLTAS veiktās Klienta datu analīzes darbības neietekmē Klientu juridiski, jo to rezultātā netiek pieņemti Klientam saistoši lēmumi. Datu apstrādes individuālo piedāvājumu sniegšanai: juridiskais pamats ir Klienta anketā norādītā piekrišana; apstrādajamo datu kategorijas ir vārds, uzvārds, e-pasta adrese, mobilā tālruņa pieslēguma numurs, adrese, pirkuma dati, ieskaitot veikalu, pirkuma datumu un laiku, preču nosaukumu, daudzumu, kopējo pirkuma cenu, Klientam piedāvāto individuālo piedāvājumu vēsture un informācija par to izmantošanu; datu apstrādes termiņš ir viss laika periods, kamēr Klients ir Klienta kartes īpašnieks. Klienta doto piekrišanu un pierādījumu par to ARD EOLTAS var saglabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams ARD EOLTAS interešu un tiesību aizsardzībai, saistībā ar pret ARD EOLTAS izteiktām prasībām, pretenzijām tik ilgi, cik tas vajadzīgs šim nolūkam.

5. Piedāvājumu un informācijas sniegšana

Ja Klients ir devis piekrišanu saņemt Klienta kartes piedāvājumus, ARD EOLTAS apstrādā Klienta personas datus, lai sniegtu informāciju par Klienta kartes jaunumiem, individuāliem piedāvājumiem, atlaidēm, akcijām, izpārdošanām un citām priekšrocībām. Programmas piedāvājumus un informāciju ARD EOLTAS sniedz tikai Klienta izvēlētā veidā - uz elektronisko pasta adresi vai īsziņu. Piedāvājumu un informācijas sniegšanas: juridiskais pamats ir Klienta anketā norādītā piekrišana saņemt informāciju; apstrādajamo datu kategorijas ir vārds, uzvārds, e-pasta adrese, mobilā tālruņa pieslēguma numurs, adrese; datu apstrādes termiņš ir viss laika periods, kuru Klients ir Klienta kartes īpašnieks. Klienta doto piekrišanu un pierādījumu par to ARD EOLTAS var saglabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams tās interešu un tiesību aizsardzībai, saistībā ar pret ARD EOLTAS izteiktām prasībām, pretenzijām tik ilgi, cik tas vajadzīgs šim nolūkam.

6. Interneta vietne www.ardparts.lv

Šo datu aptsrādes juridiskais pamats ir līgums. Gadījumā, ja klients grib saņemt rēķinu par precēm, tad Klientam ir jāreģistrējas mājas lapā. Apstrādājamo datu kategorijas ir vārds, uzvārds, e-pasta adrese, mobilā tālruņa pieslēgumanumurs, adrese;pieslēgšanās dati kontam, darbības interneta kontā, tai skaitā tehniskie pārlūkošanas dati (IP adrese, pieslēgšanās un pārlūkošanas tehniskā informācija). Datu apstrādes termiņš ir viss laika periods, kuru Klients ir reģistrēts interneta konta lietotājs. Ja nav reģistrēts lietotājs, tad dati tiek glabāti piecus gadus (atbilstoši likumam “Par grāmatvedību”).

7. Statistikas, tirgus un Klienta rīcības izpēte

Veicot statistikas datu, tirgus un pircēju rīcības izpēti, kā arī gatavojot uzņēmējdarbībai nepieciešamos pārskatus, ARD EOLTAS izmanto automatizētus datu analīzes rīkus. Analīzes laikā tiek izmantoti nepersonalizēti dati un netiek izmantota Klientu identificējoša informācija. Datu analīze, statistikas, tirgus un pircēju rīcības izpētes mērķis ir pieņemt būtiskus uzņēmējdarbības lēmumus par ARD EOLTAS pircēju vajadzībām, atbilstoša sortimenta veidošanu, cenu veidošanu, preču izvietošanu, veikalu attīstību un tml. Statistikas datu, tirgus un pircēju rīcības izpētes darbības neietekmē Klientu individuālās tiesības un intereses. Statistikas, tirgus un Klienta rīcības izpētes: juridiskais pamats ir ARD EOLTAS leģitīmās intereses analizēt datus un sagatavot uzņēmējdarbībai nepieciešamās atskaites, lai vērtētu savu uzņēmējdarbību un radītu labumus gan Klientam, gan savai uzņēmējdarbībai; apstrādajamo datu kategorijas ir pirkuma dati, ieskaitot veikalu, pirkuma datumu un laiku, preču nosaukumu, daudzumu, kopējo pirkumu cenu, ar Klienta karti piešķirto atlaižu summu; datu apstrādes termiņš ir ne ilgāk kā 10 (desmit) gadi.

8. Datu nodošana trešajām pusēm

Klienta datus ARD EOLTAS var nodot apstrādei datu apstrādātājiem, kuri palīdz izpildīt ARD EOLTASuzņemtās saistības. Datu apstrādātājiem ARD EOLTAS iesniedz tikai tādu datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai. ARD EOLTAS iesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Klienta personas datus tikai pēc ARD EOLTAS norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez ARD EOLTAS piekrišanas. Turklāt, tiem ir jānodrošina Klienta datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ar ARD EOLTAS noslēgto rakstisko vienošanos, kas paredz jebkuru Klienta datu neatgriezenisku dzēšanu pēc dotā uzdevuma izpildes vai sadarbības izbeigšanās. Dati var tikt nodoti arī kompetentām institūcijām vai tiesībsargājošajām iestādēm, taču tikai atbildot uz to pieprasījumiem un tikai tad, ja mērķis nav sasniedzam citiem līdzekļiem.

9. Teritorijas un jurisdikcijas datu apstrādē

ARD EOLTAS apstrādā personas datus tikai Eiropas Savienības teritorijā un bez nodoma nodot personas datus uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstis.

10. Normatīvajos aktos noteikto tiesību izmantošana

Datu aizsardzības normatīvie akti piešķir Klientam tiesības, kuras var brīvi izmantot vēršoties pie mums. ARD EOLTAS apņemas nodrošināt Klientam iespējas izmantot viņu tiesības.

11. Tiesības iegūt informāciju par personas datu apstrādi

Klientam ir tiesības saņemt ARD EOLTAS apstiprinājumu par to, vai ARD EOLTAS apstrādā Klienta personas datus, kā arī Klientam ir tiesības iepazīties ar Klienta personas datiem, kuri tiek apstrādāti, informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategoriju, datu saņēmēju kategoriju, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotu, lēmumu pieņemšanas kārtību, kā arī to nozīmi un sekām.

12. Tiesības pieprasīt labot personas datus

Ja ir mainījušies Klienta anketā norādītie dati vai konstatēts, ka ARD EOLTAS apstrādātā informācija par Klientu ir neprecīza vai nepareiza, Klientam ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot.

13. Tiesības atsaukt piekrišanu

Tajos gadījumos, kad Klienta datus ARD EOLTAS apstrādā uz Klienta piekrišanas pamata, Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un uz Klienta piekrišanas pamata veicamā datu apstrāde tiks pārtraukta. Savu piekrišanu Klients var koriģēt - atsaukt to vai atkārtoti dot iepriekš atsauktu piekrišanu, sazinoties ar ARD EOLTAS. Ja Klienta piekrišana zaudē spēku vai tiek atsaukta, vai anulēta, ARD EOLTAS dzēš datus, kas tiek apstrādāti uz Klienta piekrišanas pamata, ja vien to apstrādei nav arī cits pamats, lai sasniegtu citus šajā Politikā paredzētos datu apstrādes mērķus, bet Politikā norādītajos gadījumos - ARD EOLTAS neatgriezeniski anonimizē datus. Jebkurā situācijā Klienta doto piekrišanu un pierādījumus par to ARD EOLTAS var uzglabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizsargāt savas tiesības saistībā arīpret ARD EOLTAS izteiktām prasībām, pretenzijām.

14. Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Klients uzskata, ka ARD EOLTAS apstrādā tā datus pārkāpjot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, ARD EOLTAS aicina sazināties, lai risinātu radušos situāciju, apmierinātu lūgumus un novērstu ARD EOLTAS pieļautās kļūdas, ja tādas radušās. Ja Klients nav apmierināts ar ARD EOLTAS piedāvātajiem risinājumiem vai ARD EOLTAS, pēc Klienta domām, neveic nepieciešamās darbības, Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv).

15. Tiesības iebilst pret datu apstrādi, ja apstrāde pamatota ar leģitīmajām interesēm

Klientam ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz ARD EOLTAS leģitīmajām interesēm. Tomēr, ņemot vērā Klienta kartes mērķus un abu pušu - gan Klienta kā datu subjekta, gan ARD EOLTAS kā datu pārziņa, leģitīmo interešu līdzsvaru, Klienta iebildumi var nozīmēt, ka, pārtraucot tā datu apstrādi, ko ARD EOLTAS veic uz leģitīmo interešu pamata, ARD EOLTAS nevar nodrošināt iespēju Klientam turpmāk saņemt ARD EOLTAS Klientu kartes sneigtās priekšrocības.

16. Tiesības pieprasīt izdzēst datus (tiesības būt aizmirstam)

Pastāvot atbilstošiem personas datu apstrādes normatīvajos aktos minētajiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, vai zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, Klientam ir tiesības lūgt, lai ARD EOLTAS dzēš tā personas datus. Gadījumā, ja personas dati, kas apstrādāti, Klientam esot ARD EOLTAS Klienta kartes īpašniekam, ir izmantojami citiem šajā Politikā minētajiem mērķiem, un to apstrādes tiesiskais pamats nav piekrišana, ARD EOLTAS var saglabāt attiecīgo informāciju, lai nodrošinātu citu mērķu sasniegšanu.

17. Tiesības pieprasīt ierobežot datu apstrādi

Pastāvot attiecīgiem datu apstrādes normatīvajos aktos minētiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Klients apstrīd datu precizitāti, iesniedz iebildumus par datu apstrādi uz ARD EOLTAS leģitīmo interešu pamata, Klientam ir tiesības ierobežot savu datu apstrādi.

18. Tiesības uz datu pārnesamību

Klientam ir tiesības lūgt tādu datu pārnesamību, kurus Klients iesniedzis ARD EOLTAS elektroniskā formā. Saņemot Klienta pieprasījumu par datu pārnesamību, ARD EOLTAS nodrošina Klienta tiesību realizāciju, izsniedzot datus plaši izmantojamā un datorlasāmā formātā vai arī nosūta Klienta pieprasītos datus elektroniskā formā Klienta izvēlētajam adresātam, ievērojot Klienta pieprasījumā norādīto informāciju.

19. Lūgumu izskatīšanas kārtība

Tiecoties aizsargāt visu ARD EOLTAS klientu datus no nelikumīgas atklāšanas, ARD EOLTAS, saņemot Klienta lūgumu sniegt datus vai īstenot citas Klienta tiesības, ir jāpārliecinās, vai Klienta karte ir izdota tieši konkrētajam Klientam. Šim mērķim ARD EOLTAS var lūgt Klientu norādīt Klienta kartes pieteikuma anketā norādītos aktuālos anketas datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi vai mobilā tālruņa pieslēguma numuru un salīdzināt, vai Klienta norādītie dati sakrīt ar atbilstošajiem anketas datiem. Veicot šo pārbaudi, ARD EOLTAS ir tiesības izsūtīt kontroles paziņojumu uz Klienta kartes pieteikuma anketā norādīto kontaktinformāciju - īsziņu vai elektronisko pasta adresi, lūdzot veikt autorizāciju. Ja pārbaudes procedūra būs neveiksmīga, piemēram, Klienta norādītie anketas dati nesakritīs ar Klienta kartes pieteikuma anketā norādītajiem datiem vai netiks veikta autorizācija pēc nosūtītās īsziņas vai e-pasta paziņojuma, ARD EOLTAS būs spiesta konstatēt, ka Klients nav attiecīgo datu subjekts un Klienta iesniegtais lūgums būs uzskatāms par noraidāmu. Saņemot Klienta lūgumu par jebkuru Klienta tiesību īstenošanu un veiksmīgi veicot iepriekš norādīto pārbaudes procedūru, ARD EOLTAS apņemas nekavējoties, taču, jebkurā gadījumā, ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Klienta lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām, sniegt Klientam informāciju par tā lūguma izpildes virzību. Ņemot vērā lūguma sarežģītību un lūgumuskaitu, ARD EOLTAS ir tiesības viena mēneša periodu pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, par to informējot Klientu līdz pirmā mēneša beigām un norādot šāda pagarinājuma iemeslus. Ja Klienta lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, arī atbilde Klientam tiek sniegta ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams, piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ vai ja ir lūgts atbildēt citā veidā. Ja ARD EOLTAS būs spiesti noraidīt Klienta lūgumu normatīvajos aktos norādīto apstākļu dēļ, ARD EOLTAS rakstveidā informē par atteikumu, attiecīgi pamatojot to.

20. ARD EOLTAS kontaktinformācija

Par personas datu apstrādes jautājumiem ar ARD EOLTAS var sazināties šādos veidos: Rakstot uz elektroniskā pasta adresi: dati@ardeoltas.lv. Sūtot informāciju uz pasta adresi: Ganību dambis 45, Rīga, LV-1005. Rekvizīti: SIA “ARD EOLTAS”, reģ. Nr. 40003574383, juridiskā adrese: Ganību dambis 45, Rīga, LV-1005.

21. Sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes (mazus teksta failus, kas tiek saglabāti ierīcē), lai nodrošinātu un tālāk attīstītu mūsu pakalpojumus. Mēs tās izmantojam, lai personalizētu saturu un mārketinga mērķauditoriju. Izmantojot sīkdatnes, mēs varam labāk nodrošināt reāllaika un personalizētus pakalpojumus, piedāvājot Jums interesējošu saturu. Tās arī nodrošina, piemēram, pieteikšanos un autentifikāciju, saglabājot personīgos iestatījumus un specifikācijas, analizējot mūsu tīmekļa vietnes veiktspēju, kā arī novēršot iespējamu krāpšanu. Kad Jūs izmantojat mūsu tiešsaistes pakalpojumus, sīkdatnes, piemēram, apkopo: IP adresi, saites, kuras izmantojat, kādas reklāmas vai citu saturu esat apskatījis, no kuras lapas Jūs atnācāt un kādu lapu apmeklējat, kā arī pārlūkošanas ilgumu, Jūsu izmantotās pārlūkprogramma vai lietojumprogramma un citu līdzīgu informāciju. Mūsu vietne un pakalpojumi var saturēt arī trešo personu sīkdatnes. Mēs izmantojam sesijas un pastāvīgās sīkdatnes. Sesijas sīkdatnes darbojas tikai konkrētās sesijas vai viena apmeklējuma laikā, un tās automātiski tiek dzēstas, kad pārlūkprogramma ir aizvērta. Pastāvīgās sīkdatnes pastāv noteiktā laika periodā un paliek Jūsu datorā pēc sesijas beigām, ja vien tās pirms tam netiek izdzēstas. Sīkdatnes nekādā veidā nekaitē Jūsu ierīcei vai datiem, kas tajā glabājas. Jūs varat pārvaldīt sīkdatnes, piemēram, izmantojot pārlūkprogrammas pārvaldības funkcijas. Plašāku informāciju par sīkdatnēm var atrast katras pārlūkprogrammas konfidencialitātes aizsardzības vai instrukciju dokumentos. Ņemot vērā, ka sīkdatnes nosaka noteiktu pakalpojumu funkcijas, sīkdatņu atspējošana un dzēšana (pārlūkprogrammā un citās izvēlnēs) var vājināt funkcionalitāti un lietotāja saskarsmi ar ARD EOLTAS sniegtajiem tiešsaistes pakalpojumiem. Piemēram, Jūs nevarat pierakstīties tiešsaistes pakalpojumam vai izmantot visas tā funkcijas, kā arī Jūs varat zaudēt noteiktus iestatījumus. Papildu informāciju par mūsu lietotajām sīkdatnēm un to pārvaldību Jūs varat atrast šeit:  Internet Explorer pārlūkprogramma  Google Chrome pārlūkprogramma  Mozilla Firefox pārlūkprogramma

22. Datu drošība

ARD EOLTAS izmanto dažādas drošību garantējošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Klienta personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Tomēr, ja informāciju pārraida ar internetu vai mobiliem sakariem, tās drošību pilnībā nevar garantēt, tādējādi Klientam patstāvīgi jāizvērtē ar informācijas konfidencialitāti saistītie riski un tie jāuzņemas, ja Klients pieņem lēmumu nodot jebkādu informāciju norādītajos veidos.

23. Ilgāka datu uzglabāšana

Beidzoties šajā Politikā noteiktajam Klienta datu apstrādes un uzglabāšanas termiņam, ARD EOLTAS iznīcina Klienta datus, bet Politikā norādītajos gadījumos - anonimizē pēc iespējas ātrāk, saprātīgā un pamatotā šādu darbību veikšanai nepieciešamā periodā. Ilgāka šajā Politikā norādīto Klienta personas datu uzglabāšana var tikt īstenota tikai tad, ja: tas ir nepieciešams, lai ARD EOLTAS varētu nodrošināt savu tiesību aizsardzību saistībā ar pretenzijām vai prasībām; ir pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām, kuru dēļ veicama izmeklēšana; Klienta dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai.

24. Politikas spēkā esamība un grozījumu veikšana

Privātuma politika ir spēkā no 2018. gada 25. maija. ARD EOLTAS saglabā tiesības jebkurā brīdī grozīt, precizēt un aktualizēt politikas noteikumus, informāciju publicējot ARD EOLTAS mājas lapā, ARD EOLTAS veikalos un autoservisos izvietotos informatīvajos materiālos un/vai izmantojot citus komunikācijas kanālus.

25. Privātuma politikas pielikumi:

Datu apstrādes žurnāls – video; Datu apstrādes žurnāls – pārdošana; Datu apstrādes žurnāls – mārketings; Datu apstrādes žurnāls – darba attiecības.Personas datu apstrādes reģistrs

Apstrādes darbības darba attiecības
Apstrādes darbības mārketings
Apstrādes darbības pārdošana
Apstrades darbības videonovērošana